Inici del Contingut

Preguntes freqüents

Quines són les assignatures específiques que ponderen 0.2 en el Doble Grau d’Enginyeria Informàtica i ADE?

Pots trobar aquestes assignatures al web del doble grau, anant a la pestanya Accés i Admissió.

També al web del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

Quina és la nota de tall en el doble grau d’enginyeria informàtica i ADE?

La nota de tall és la qualificació més baixa amb la qual un alumne aconsegueix l'admissió en una titulació concreta per mitjà del procés d'adjudicació de places (preinscripció universitària). Aquesta nota, doncs, depèn de la relació entre oferta de places de la titulació i la demanda de sol·licitants i no hi ha una nota mínima preestablerta. En les titulacions que tenen més demanda que oferta de places, l'últim alumne admès marca la nota de tall.

Com que es tracta d'un procés que depèn de l'oferta i la demanda de cada curs acadèmic no es pot conèixer amb anterioritat, però com a orientació es poden consultar les notes de tall d'anys anteriors. Aquesta doble  titulació es va iniciar el curs 2013-2014 a la UdL i va ser pionera a Catalunya. La referència que es té d'aquell curs és una nota de tall de 9,2. Les notes de tall surten publicades al juliol de l'any corresponent al web de la Generalitat.

Hi ha assignatures en anglès? Quin nivell d’anglès s’exigeix per accedir/ per obtenir el Doble Grau en Enginyeria Informàtica i ADE de la UdL?

En el itinerari curricular del doble grau hi ha algunes assignatures que s’imparteixen en anglès, una és de l’àmbit de l’empresa (English for Business II) i les altres són de l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació. Cadascuna d’aquestes assignatures és de 6  ECTS.

Per accedir al doble grau en enginyeria informàtica i ADE no s’exigeix acreditar nivell d’anglès.

Per tal d’obtenir els dos títols, el de Grau en Enginyeria Informàtica i el de Grau en Administració i Direcció d’Empreses, cal acreditar, en acabar els estudis, el coneixement d'una de les llengües estrangeres del sistema educatiu català, amb un nivell equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR). Per a més informació aneu a l'apartat de Normativa de tercera llengua.

Si he cursat l’itinerari tecnològic, puc tenir problemes a l’hora de cursar les assignatures corresponents a l’àmbit de l’administració i direcció d’empreses?

No. Les assignatures pròpies de l’àmbit de l’organització d’empreses són auto-contingudes. No precisen coneixements previs diferents dels que s’adquireixen en el batxillerat tecnològic.

Si he cursat l’itinerari de ciències socials, puc tenir problemes a l’hora de cursar les assignatures corresponents a l’àmbit de l’enginyeria informàtica?

No. La formació obtinguda al batxillerat de ciències socials és suficient per accedir al doble grau. De totes formes, per poder abordar amb èxit l’assignatura de Física, recomanem que l’estudiantat que no hagi cursat aquesta assignatura al batxillerat segueixi un Curs Zero de Física per l'Enginyeria previst en els estudis del doble grau. Abans d’iniciar el curs en el que s’ubica l’assignatura de Física, des del programa de tutoria es farà aquesta recomanació a l’estudiantat corresponent. Aquest curs que tracta conceptes bàsics física es desenvolupa durant els mesos de juliol i/o setembre. També s'ofereix un Curs Zero de Matemàtiques per l'Enginyeria.

Si estudio el doble grau obtinc els dos títols de graduat en ADE i Enginyeria Informática i assoleixo els mateixos coneixements que si estudiés els dos graus per separat?

Sí. Un estudiant que cursi el doble grau en enginyeria informàtica i ADE haurà cursat la totalitat de les assignatures de ADE com qualsevol estudiant que es matricula únicament en el grau en ADE i la totalitat de les assignatures que cursa qualsevol estudiant d'enginyeria informàtica. L'estudiant del doble grau acaba els seus estudis (en cinc anys) amb els mateixos coneixements i competències que els d'un estudiant del grau d'ADE (GADE) i els mateixos que un estudiant del grau en enginyeria informàtica (GEI). Obté els dos títols.

Si faig el doble grau assoleixo alguna especialització en l’àmbit de la informàtica o de la gestió d’empreses?

Abans de parlar de l'especialització que s’assoleix en el doble grau, comentem breument l’especialització que es pot obtenir en cadascun dels graus per separat.

1. Un estudiant del grau en ADE de la UdL, pot cursar unes optatives concretes al darrer curs que donen dret a una menció en el suplement europeu al títol. D’aquesta manera consta l’especialització, la qual pot ser en Gestió empresarial o en Comptabilitat i finances. El fet de tenir una menció o no tenir-la només depèn de les assignatures optatives escollides per l'estudiant. Si no es cursen 30 crèdits en assignatures optatives corresponents a alguna de les mencions, s’obté el títol igualment, tot i que en el suplement europeu no hi figura cap menció específica.

2. Un estudiant del grau en enginyeria informàtica obté l'especialització amb el que s'anomena Mòdul de formació específica que es cursa durant els dos darrers cursos. En el pla d'estudis del grau en enginyeria informàtica de la UdL, es contempla cinc possibles especialitzacions: Enginyeria de software,  Enginyeria de computadors, Computació, Sistemes d'informació, i Tecnologies de la informació.

3. Un estudiant del doble grau en enginyeria informàtica i ADE té l'optativitat fixada. No pot escollir optatives, totes les assignatures de l’itinerari doble estan fixades per endavant. D'aquesta manera, pel que fa al títol de graduat en ADE, no hi constarà cap menció (atès que no fa les assignatures corresponents a una menció). Pel que fa al títol de graduat en enginyeria informàtica, hi constarà l'especialització donada pel Mòdul de formació específica Sistemes d'Informació atès que haurà cursat les assignatures corresponents a aquest mòdul de formació específica.

Quines són les sortides professionals del Doble Grau en Enginyeria Informàtica i Administració i Direcció d’Empreses?

Un punt fort d’aquest doble grau és precisament el de les sortides professionals.

Per una banda es té totes les sortides professionals pròpies de l’enginyeria informàtica, com són per exemple:

 • Analista i desenvolupador/a de software
 • Consultor/a tecnològic/a i funcional de sistemes d’informació
 • Desenvolupador/a de polítiques i tecnologies de seguretat en xarxes i sistemes d’informació
 • Gestió de xarxes de comunicació, bases de dades i sistemes informàtics
 • Director/a de projectes d’instal·lacions i sistemes d’informació

Per altra banda, totes les pròpies del graduat/ada en ADE  com poden ser:

 • Consultor/a d’inversions i finances
 • Analista de mercats
 • Assessor/a fiscal
 • Auditor/a
 • Director/a comercial i expert/a en màrqueting
 • Expert/a en comptabilitat
 • Gestió i direcció d’empreses, d’organitzacions públiques i d’institucions sense ànim de lucre

Però a més a més, aquesta formació multidisciplinària permet tenir accés a sortides professionals específiques com són:

 • Creador/a d’empresa pròpia amb base tecnològica i assessor/a en creació d’empreses
 • Director dels serveis informàtics de l’empresa
 • Consultor/a ERP (Enterprise Resource Planning)
 • Director/a de màrqueting amb implantació de CRM (Customer Relationship Management) i introducció de les TIC a l’àrea comercial
 • Programador /a d’aplicacions internes en les diferents àrees funcionals de l’empresa
 • Auditor/a, consultor/a, dissenyador/a i integrador/a de solucions tecnològiques a l’empresa
 • Director/a en empresa tecnològica
Si he fet una de les dues titulacions, puc fer el doble grau?

En cas de tenir una de les dues titulacions, bé sigui la d’enginyer informàtic  o bé sigui la de administració i direcció d’empreses, per tal de disposar de l’altra titulació resulta més interessant cursar-la directament, és a dir cursar el grau en ADE en cas de ser enginyer i el grau en enginyeria informàtica en cas de tenir la titulació d’ADE.

Cursar com a segons estudis el doble grau suposaria un cost més elevat atès que s’haurien de pagar les convalidacions de les assignatures ja cursades que correspondrien a la titulació que ja es té. Per altra banda, el preu del crèdit en una segona titulació és més elevat que el preu del crèdit quan aquesta és la primera titulació que es cursa.

Per què estudiar el Doble Grau en Enginyeria Informàtica i ADE?

Per què aquest doble grau?

 • Per la seva sortida professional. Es tracta d’una titulació doble que neix de la demanada de l’empresariat de Catalunya. A més a més uneix les sortides professionals de dues titulacions que gaudeixen d’una important oferta laboral.
 • Perquè s’adapta al perfil necessari per les organitzacions del futur. Un perfil interdisciplinari amb alt nivell d’ocupació i projecció de futur.
 • Perquè seguint un itinerari de cinc cursos acadèmics s’obtenen dues titulacions: El Grau en Enginyeria informàtica i el Grau en Administració i Direcció d’Empreses. En l’actualitat resulta encara més interessant atès que cursar una segona titulació té un cost més elevat.
Per què estudiar-lo a la Universitat de Lleida?

Per què a la UdL?

 • Perquè la Universitat de Lleida és pionera a Catalunya en aquesta oferta docent. En el curs 2013-2014 la Universitat de Lleida és l’única universitat de Catalunya que ofereix el Doble Grau en Enginyeria Informàtica i Administració i Direcció d’Empreses.
 • Perquè la UdL ofereix la possibilitat de treballar en classes de grups reduïts que faciliten l’intercanvi amb el professorat i un seguiment més acurat del treball realitzat per l’estudiant, el qual s’avalua de forma continuada.
 • Perquè a la UdL cada estudiant té un tutor/a assignat a qui es pot dirigir davant qualsevol qüestió relacionada amb els seus estudis. Dins el programa Néstor de tutories s’estableixen mecanismes d’atenció a l’estudiant.
 • Perquè l'itinerari que hem preparat  integra, relaciona i dóna un sentit unitari a dues disciplines que són força diferents.
 • Perquè a la UdL les pràctiques en empresa són obligatòries i permeten afavorir la inserció laboral dels titulats.
 • Perquè a la UdL es gaudeix d’instal·lacions idònies per totes dues titulacions en un mateix campus, el campus de Cappont situat al marge esquerre del riu Segre.