Inici del Contingut

Programa Nèstor: orientació i tutoria

El Programa NÈSTOR d'Orientació Universitària depèn del Vicerectorat d’Estudiantat, Postgrau i Formació Continua.

El seu objectiu és donar suport a l’estudiantat en el seu procés de formació integral durant els anys d’estada a la UdL, a través de facilitar-li orientació personal, acadèmica i professional, per a que pugui prendre decisions ben fonamentades al llarg de la seva carrera universitària, així com en relació al seu futur professional.

Elements bàsics que formen el Programa Nèstor d'Orientació Universitària són:

  • Jornades d’Acollida: l’alumnat de nou ingrés als graus de la UdL té, durant la setmana anterior a l’inici de cada curs, un primer contacte amb la universitat. Consisteix bàsicament en explicar l’organització dels estudis i els centres, donar a conèixer els principals serveis i eines que podrà fer servir i ensenyar-li els espais pels quals s’haurà de moure.
  • Tutories: Reunions en les quals alumnes i professorat tutor s’interrelacionen, l’alumnat pot resoldre els seus dubtes, rep suport i orientació (Individuals i/o grupals).
  • Tallers: Cada centre o facultat organitza tallers de formació de temàtica no curricular, segons les necessitats i la demanda de l’alumnat. Aquests tallers són gratuïts per l’estudiantat i serveixen per ajudar-lo en la seva formació.

Document del Programa Nèstor d'Orientació Universitària

Jornades d’Acollida

Cada Escola o Facultat organitza, en els dies anteriors a iniciar el curs, unes Jornades d’Acollida per a cada grup d’alumnes que ingressa en una titulació o grau d’aquell centre docent.

Amb aquesta activitat, impulsada autònomament per les respectives direccions o deganats dels centres i organitzada per la respectiva coordinació, es vol facilitar una bona i prompta integració de l’estudiantat nouvingut al medi universitari que ofereix la UdL.

Així, a més d’informar-lo de l’organització general de la universitat i específicament de l’Escola o Facultat on estudiarà, se li dóna a conèixer altres serveis que farà servir al llarg de la carrera: Servei d’Informació i Atenció Universitària (SIAU), Campus Virtual, Biblioteca, etc., se li explica el funcionament acadèmic del grau que hagi escollit i, no menys important, s’ofereix l’oportunitat de començar a conèixer-se entre el grup-classe.

Horaris Jornada d’Acollida

Tutories

A tot l’alumnat de grau que ingressa a la UdL se li adjudica un tutor o tutora, membre del professorat, sempre que és possible de la titulació que cursa. La tutora o el tutor serà per a l’alumna o l’alumne el seu referent durant els anys que restarà a la universitat, a qui podrà acudir per consultar-li i demanar assessorament sobre els temes o qüestions que vulgui.

Qualsevol membre de l’estudiantat pot saber o recordar qui és la seva persona de referència a través de l’enllaç que es troba sota i s’hi pot posar en contacte personalment (acudint al seu despatx) o enviant-li un correu electrònic per establir una cita. Ambdues dades es troben en el següent enllaç:

Qui és el meu tutor o la meva tutora?

Tallers

Els tallers són activitats formatives de caràcter voluntari, destinades a que l’alumnat adquireixi competències transversals d’utilitat tant per l’estudi de totes o vàries titulacions com per un posterior exercici de moltes professions.

Cada any s’ofereixen alguns tallers al llarg del curs acadèmic, a demanda del propi estudiantat o per iniciativa del professorat tutor o de les coordinacions dels centres. Aquests tallers, per tant, poden oferir-se per una titulació o per totes les titulacions d’una facultat, així com alguns dels quals poden obrir-se a tot l’alumnat de la UdL.

Quan hi hagi una oferta de tallers s’informarà de les dates, al públic destinatari, de les condicions de preinscripció i de la documentació vinculada.