Inici del Contingut

Objectius

A continuació s'enumeren el objectius especificant si aquests són propis del Grau en Administració i Direcció d'Empreses (ADE) o del Grau en Enginyeria Informàtica (GEI).

ADE 1. Identificar i anticipar oportunitats per promoure nous projectes.

ADE 2. Assignar recursos.

ADE 3. Organitzar tot tipus d’informació en el si de les organitzacions.

ADE 4. Seleccionar, dirigir i motivar les persones.

ADE 5. Prendre decisions.

ADE 6. Dissenyar i executar accions per aconseguir els objectius proposats.

ADE 7. Avaluar resultats.

ADE 8. Promoure iniciatives de desenvolupament empresarial.

GEI 1. Capacitat per a concebre, redactar, organitzar, planificar, desenvolupar i signar projectes en l'àmbit de l'enginyeria en informàtica que tinguin per objecte, la concepció, el desenvolupament o l'explotació de sistemes, serveis i aplicacions informàtiques.

GEI 2. Capacitat per a dirigir les activitats objecte dels projectes de l'àmbit de la informàtica.

GEI 3. Capacitat per a dissenyar, desenvolupar, avaluar i assegurar l'accessibilitat, ergonomía, usabilidad i seguretat dels sistemes, serveis i aplicacions informàtiques, així com de la informació que gestionen.

GEI 4. Capacitat per a definir, avaluar i seleccionar maquinari i programari per al desenvolupament i l'execució de sistemes, serveis i aplicacions informàtiques.

GEI 5. Capacitat per a concebre, desenvolupar i mantenir sistemes, serveis i aplicacions informàtiques emprant els mètodes de l'enginyeria del programari com instrument per a l'assegurament de la seva qualitat.

GEI 6. Capacitat per a concebre i desenvolupar sistemes o arquitectures informàtiques centralitzades o distribuïdes integrant maquinari, programari i xarxes.

GEI 7. Capacitat per a conèixer, comprendre i aplicar la legislació necessària durant el desenvolupament de la professió d'Enginyer Tècnic en Informàtica i manejar especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

GEI 8. Coneixement de les matèries i tecnologies bàsiques, que capaciten per a l'aprenentatge i desenvolupament de nous mètodes i tecnologies i que doten els estudiants d'una gran versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.

GEI 9. Capacitat per a resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, autonomia i creativitat. Capacitat per a saber comunicar i transmetre els coneixements, habilitats i destreses de la professió d'Enginyer Tècnic en Informàtica.

GEI 10. Coneixements per a la realització de mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritacions, estudis, informes, planificació de tasques i altres treballs anàlegs d'informàtica.

GEI 11. Capacitat per a analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques, comprenent la responsabilitat ètica i professional de l'activitat de l'Enginyer Tècnic en Informàtica.

GEI 12. Coneixement i aplicació d'elements bàsics d'economia i de gestió de recursos humans, organització i planificació de projectes, així com la legislació, regulació i normalització en l'àmbit dels projectes informàtics.