Inici del Contingut

Competències específiques

Les competències específiques són les pròpies de cada titulació. En el Doble Grau en Enginyeria Informàtica i Administració i Direcció d'Empreses es treballen totes les competències pròpies de cadascun dels dos graus.

La titulació es desenvolupa en diferents matèries distribuïdes en diferents cursos. En els primers cursos es desenvolupen les matèries de formació bàsica, a continució les de formació específica per a acabar amb l'especialització tecnològica en sistemes d'informació.

A continuació s'enumeren les competències indicant si corresponen a l'enginyeria informàtica (GEI) o a l'administració i direcció d'empreses (ADE). S'ha respectat la numeració establerta en cadascuna de les dues titulacions.

 

Competències en les matèries de formació bàsica

ADE 4 i GEI-FB1. Capacitat d’aplicar tècniques instrumentals en l’anàlisi i solució de problemes empresarials i en la presa de decisions. Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l'enginyeria. Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; càlcul diferencial i integral; mètodes numèrics; algorítmica numèrica; estadística i optimització.

GEI-FB 2. Comprensió i domini dels conceptes bàsics de camps i ones i electromagnetisme, teoria de circuits elèctrics, circuits electrònics, principi físic dels semiconductors i famílies lògiques, dispositius electrònics i fotònics, i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

GEI-FB 3. Capacitat per comprendre i dominar els conceptes bàsics de matemàtica discreta, lògica, algorítmica i complexitat computacional, i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

GEI-FB 4. Coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

GEI-FB 5. Coneixement de l'estructura, organització, funcionament i interconnexió dels sistemes informàtics, els fonaments de la seva programació, i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

ADE 6 i GEI-FB 6. Coneixement dels principis morals, ètics i la responsabilitat legal i social derivada de les actuacions pròpies i de les de la institució. Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa. Organització i gestió d'empreses.

 

Competències en les matèries de formació específica

ADE 1. Capacitat de crear i dirigir una empresa atenent i donant resposta als canvis de l’e ntorn en què s’opera.

ADE 2. Capacitat de desenvolupar les funcions relacionades amb les diferents àrees funcionals d’una empresa i institucions.

ADE 3. Capacitat d’elaborar, interpretar i auditar la informació econòmica i financera d’e ntitats i particulars, i prestar-hi assessorament.

ADE 5. Capacitat d’identificar i interpretar els factors econòmics, ambientals, polítics, sociològics i tecnològics en els àmbits local, nacional i internacional, i la seua repercussió sobre les organitzacions.

ADE 7. Capacitat d’intervenir en operacions pròpies d’entitats i mercats financers.

GII-CRI 1. Capacitat per dissenyar, desenvolupar, seleccionar i avaluar aplicacions i sistemes informàtics, assegurant la seva fiabilitat, seguretat i qualitat, conforme a principis ètics i a la legislació i normativa vigent.

GII-CRI 2. Capacitat per planificar, concebre, desplegar i dirigir projectes, serveis i sistemes informàtics en tots els àmbits, liderant la seva engegada i la seva millora contínua i valorant el seu impacte econòmic i social.

GII-CRI 3. Capacitat per comprendre la importància de la negociació, els hàbits de treball efectius, el lideratge i les habilitats de comunicació en tots els entorns de desenvolupament de programari.

GII-CRI 4. Capacitat per elaborar el plec de condicions tècniques d'una instal·lació informàtica que compleixi els estàndards i normatives vigents.

GII-CRI 5. Coneixement, administració i manteniment de sistemes, serveis i aplicacions informàtiques.

GII-CRI 6. Coneixement i aplicació dels procediments algorítmics bàsics de les tecnologies informàtiques per dissenyar solucions a problemes, analitzant la idoneïtat i complexitat dels algorismes proposats.

GII-CRI 7. Coneixement, disseny i utilització de forma eficient els tipus i estructures de dades més adequades a la resolució d'un problema.

GII-CRI 8. Capacitat per analitzar, dissenyar, construir i mantenir aplicacions de forma robusta, segura i eficient, triant el paradigma i els llenguatges de programació més adequats.

GII-CRI 9. Capacitat de conèixer, comprendre i avaluar l'estructura i arquitectura dels computadors, així com els components bàsics que els conformen.

GII-CRI 10. Coneixement de les característiques, funcionalitats i estructura dels Sistemes Operatius i dissenyar i implementar aplicacions basades en els seus serveis.

GII-CRI 11. Coneixement i aplicació de les característiques, funcionalitats i estructura dels Sistemes Distribuïts, les Xarxes de Computadors i Internet i dissenyar i implementar aplicacions basades en elles.

GII-CRI 12. Coneixement i aplicació de les característiques, funcionalitats i estructura de les bases de dades, que permetin el seu adequat ús, i el disseny i l'anàlisi i implementació d'aplicacions basades en ells.

GII-CRI 13. Coneixement i aplicació de les eines necessàries per a l'emmagatzematge, processament i accés als Sistemes d'informació, inclosos els basats en web.

GII-CRI 14. Coneixement i aplicació dels principis fonamentals i tècniques bàsiques de la programació paral·lela, concurrent, distribuïda i de temps real.

GII-CRI 15. Coneixement i aplicació dels principis fonamentals i tècniques bàsiques dels sistemes intel·ligents i la seva aplicació pràctica.

GII-CRI 16. Coneixement i aplicació dels principis, metodologies i cicles de vida de l'enginyeria de programari.

GII-CRI 17. Capacitat per dissenyar i avaluar interfícies persona computador que garanteixin l'accessibilitat i usabilitat als sistemes, serveis i aplicacions informàtiques.

GII-CRI 18. Coneixement de la normativa i la regulació de la informàtica en els àmbits nacional, europeu i internacional.

 

Competències en les matèries de formació de tecnologia específica: Sistemes d'informació

GII-SI 1. Capacitat d'integrar solucions de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions i processos empresarials per satisfer les necessitats d'informació de les organitzacions, permetent-los aconseguir els seus objectius de forma efectiva i eficient, donant-los així avantatges competitius.

GII-SI 2. Capacitat per determinar els requisits dels sistemes d'informació i comunicació d'una organització atenent a aspectes de seguretat i compliment de la normativa i la legislació vigent.

GII-SI 3. Capacitat per participar activament en l'especificació, disseny, implementació i manteniment dels sistemes d'informació i comunicació.

GII-SI 4. Capacitat per comprendre i aplicar els principis i pràctiques de les organitzacions, de manera que puguin exercir com a enllaç entre les comunitats tècnica i de gestió d'una organització i participar activament en la formació dels usuaris.

GII-SI 5. Capacitat per comprendre i aplicar els principis de l'avaluació de riscos i aplicar-los correctament en l'elaboració i execució de plans d'actuació.

GII-SI 6. Capacitat per comprendre i aplicar els principis i les tècniques de gestió de la qualitat i de la innovació tecnològica en les organitzacions.