Inici del Contingut

Competències generals

A continuació s'enumeren les competències generals dels centres, les quals es treballen en el Doble Grau en Enginyeria Informàtica i Administració i Direcció d'Empreses.

S'indica si es tracta d'una competència pròpia de l'Escola Politècnica Superior (EPS) o del a Facultat de Dret i Economia (FDE) tot respectant la numeració establerta en cada centre.

EPS 1. Capacitat de resolució de problemes i elaboració i defensa d'arguments dins de la seva àrea d'estudis.

EPS 2. Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants, dins de la seva àrea d'estudi, per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

EPS 3. Capacitat de transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

FDE 5 i EPS 4. Capacitat de treballar i aprendre de forma autònoma i, simultàniament, interactuar adequadament amb la resta a través de la cooperació i col.laboració. Posseir habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors o millorar la seva formació amb un cert grau d'autonomia.

FDE 3 i EPS 5. Capacitat de crítica i autocrítica. Capacitat per a l'abstracció i el raonament crític, lògic i matemàtic.

FDE 1 i EPS 6. Capacitat d'anàlisi i síntesi.

EPS 7. Capacitat de treballar en situacions de falta d'informació i/o sota pressió.

FDE 2 i EPS 8. Capacitat de planificar i organitzar.

FDE 4 i EPS 9. Capacitat de treball en equip i lideratge.

EPS 10. Capacitat d'integrar-se dins de l'estructura de l'empresa.

EPS 11. Capacitat de comprendre les necessitats de l'usuari expressades en un llenguatge no tècnic.

FDE 6 i EPS 12. Tenir motivació per la qualitat i la millora contínua. Actuació en consideració al rigor, al compromís personal i amb orientació a la qualitat.

EPS 13. Capacitat de considerar el context socioeconòmic així com els criteris de sostenibilitat en les solucions d'enginyeria.